SVGW is vanaf nu Zwijg Communicatie

Minifestival 3 juni 2020 afgelast

We vinden het heel spijtig maar vanwege de Corona-maatregelen zijn ook wij genoodzaakt ons minifestival op 3 juni 2020 te verplaatsen.

Nieuwe data
Op dit moment kunnen we geen nieuwe datum plannen. We hopen later in het jaar een nieuwe datum te kunnen bepalen voor het minifestival.

Dank je wel
Wij willen iedereen bedanken voor zijn enthousiaste reacties en aanmeldingen! Wij hopen later in het jaar met net zoveel enthousiasme weer van jullie te mogen horen.

Pas goed op jezelf en op de mensen om je heen

20 jaar gebiedsgericht werken

Hans en Lieke kijken terug op 20 jaar gebiedsgericht werken. Wat zijn de verschillen van toen en nu? In het gebiedsgericht werken maar ook in cursisten van de Vernieuwde Leergang of Verkorte Cursus. Zij nemen je aan de hand van een paar vragen mee en willen je als cursist vooral iets meegeven. Bekijk de film.

Routegids | 10 vragen over wijkgericht werken en hun antwoorden

Samen met bureau Elume ontwikkelde SVGW een Routegids over de ontwikkelingen in het gebiedsgericht werken in Nederland. In opdracht van het wijkprocesmanagement van de gemeente Schiedam gingen zij aan de slag met de vraag welke interessante ontwikkelingen er zijn buiten de wijken van Schiedam. ‘Kijk eens buiten de deuren van Schiedam.’ En wat kan de gemeente Schiedam daar van leren.

Met de gids hopen we niet alleen aan de werkers in Schiedam, maar ook elders in het land, handvatten te bieden voor lopende en mogelijk toekomstige activiteiten. De verzamelde voorbeelden vanuit het hele land kunnen daarbij een bron van inspiratie zijn. De gids heeft geenszins de pretentie om compleet te zijn en reacties zijn welkom. Download de gids!

evelyne leceur - bron buurtenregio

Ingezonden: promotie Evelyne Deceur in Gent

Deze week ontvingen wij van Chris Zeevenhooven (BuurtenRegio), één van de deelnemers aan de Zomerschool 2011 in Gent, bericht van de promotie van Evelyne Deceur tot doctor in sociaal-culturele wetenschap. Zij ontmoetten elkaar in deze Zomerschool en het leidde tot dit mooie resultaat.

Het promotie-onderzoek van Evelyne Deceur betreft de Gentse wijk Rabot, een achterstandswijk die na de teloorgang van de textielindustrie vrijwel volledig geïsoleerd geraakte op zowel ruimtelijk, economisch als sociaal vlak.

Aan de hand van vier projecten onderzocht Evelyne welk effect het omturnen van het uitgangspunt had. Van een ‘wij weten wat goed voor u is’ naar een onderzoek hoe de bewoners de wijk al gebruikten en de aanwezige talenten en kwaliteiten van de wijk konden worden ondersteund.

Een evenwichtsoefening waarin van sociaal-cultureel werkers met name ‘sociale deskundigheid’ en ‘kwaliteit van aanwezigheid‘ wordt gevraagd. Een professioneel engagement dat dicht op de inhoud, het project en bij de (vragen van de) mensen zelf blijft.

In een gesprek met Deceur trekt ze deze ‘houding’ ook door naar de (lokale) politiek en stadsbesturen die volgens haar moeten inzetten op het stimuleren van dit engagement en op maatwerk, passend bij de mensen die leven en wonen in stadswijken. In haar eigen onderzoek beschrijft ze nauwgezet hoe dit zoekproces (achter de schermen) in Rabot heeft vormgekregen. Haar aanpak inspireert ongetwijfeld en biedt zeker handvaten voor ook andere stedelijke sociaal-culturele praktijken projecten in binnen- en buitenland.

Het volledige artikel lees je hier >>

Wil jij je laten inspireren door dit soort projecten? In 2018 vindt de Zomerschool plaats in Bristol.

boekpresentatie-c-denhaag-3nov2017

Recensie ‘In Beweging’ in KonkreetNieuws

boekpresentatie-c-denhaag-3Vrijdag 3 november was er een boekpresentatie in Zaal 3 aan het ConstantRebecqueplein over ‘In beweging’, een publicatie over 40 jaar gebiedsgericht werken door de ogen van Hans Hoogvorst. Opgetekend door Eric Lugtmeijer en uitermate aardig geillustreerd door Geert Gratama. Hans woont al geruime tijd in onze buurt en is een beroepsleven lang bezig met opbouwwerk, advies en scholing geven aan opbouwwerkers en gemeenteambtenaren. Dat startte in de tijd van de kraakbeweging waar hij ook zijn rol in gespeeld heeft en hij gaat er nog wel even mee door, nu ook als actieve wijkbewoner die inititatieven uit ReVa wil ondersteunen.

Opbouwwerk, bestaat dat eigenlijk nog?

Eerlijk gezegd dacht ik dat het beroep van opbouwwerker uitgestorven was, maar het boekje maakt wel duidelijk dat dit vak in allerlei vormen nog springlevend is. De geengageerde opbouwwerker uit het verleden die ideologisch bevlogen en vaak tegen de baas in bewonersbelangen behartigde is net als de dodo wel verdwenen. Maar er zijn nog volop buurtwerkers, stadsdeel ambtenaren, wijkbeheerders en noem maar op, die op allerlei manieren de bewoners ondersteunen in hun “strijd” om een beter buurtbestaan. De samenvattende term is dan Gebiedsgericht werken, een weinig sexy term wellicht, maar de publicatie maakt duidelijk waar het om gaat. Aan de hand van praktijkverhalen van Hans en van een aantal collega’s destilleren de schrijvers hier een tiental regels uit zoals bijvoorbeeld:

Stel de vraag: waar ben ik loyaal aan als het er op aan komt? Het verhaal over de Scheveningse Dukdalfstraat ( Magneet ) , waar de bewoners zelf wel uitmaakten wie daar kwam wonen en die aanvankelijk ook de “ noodzakelijke” sloop tegenhielden, dient hier als voorbeeld. De buurtwerker maakte een einde aan deze eigenrichting met als tegenprestatie de belofte om de bewoners in Scheveningen garantie op een nieuwe plek op Scheveningen te geven.

Wees kritisch welke bewoners je ondersteunt en hoe je dat doet. Hier passeren de bewonersorganisaties die elitair geworden zijn en de gemeenteambtenaren die de echte poblemen niet meer kunnen opsporen de revue. Komen sommige ambtenaren wel ooit in de wijken waar ze geacht worden voor te werken?

Hoe werkt de goegemeente en hoe gemeenten werken. In dit hoofdstuk komen zaken als bureaucratie, het uitsluiten van risico’s en het al of niet onderkennen van hoe de onderwereld de bovenwereld overwoekert aan de orde. Wat is dat nou: het vertegenwoordigen van de gemeente in de wijk. Hier passeren de kernvragen die in de scholingen aan de orde komen en hoe lastig het is om je eigen rol in dit werk scherp te leren zien.

Tenslotte. In beweging is een toegankelijk boek met veel praktijkinformatie over dat voor velen vage vak van opbouwwerker. Natuurlijk is het vooral interessant voor de beroepsgroep, maar het geeft een frisse en regelmatig ook relativerende blik op het mijnenveld van het gebiedsgericht werken en dat is ook goede leeskost voor actieve wijkbewoners. Nu nog een nieuwe aansprekende term voor dit vak, want echt lekker bekken doet het niet.

Aad van Schie

 

ondermijning

Vervolg bijeenkomst ‘Ondermijning’

Op 14 juni vond een speciale bijeenkomst plaats over ondermijning en de rol van het wijkgericht werken daarin. De bijeenkomst werd georganiseerd door de School voor Gebiedsgericht werken in samenwerking met Pieter Tops. Samen met Jan Tromp auteur van de bestseller De achterkant van Nederland, waarin beschreven wordt hoe criminaliteit en criminele organisaties steeds meer invloed krijgen op het leven in steden, dorpen, wijken en buurten.

Voor deze exclusieve bijeenkomst waren 12 mensen uit 11 gemeenten en woningcorporaties uitgenodigd, die ieder in de wijk met criminaliteit en ondermijning te maken hebben. De vraag aan hen was: wat kun je als werker in je dagelijkse praktijk teweeg brengen.

Na een korte inleiding van Pieter Tops bleek dat de door hem gesignaleerde ontwikkeling door eenieder herkend werd.  Uit een rondje langs de wijken bleken grote verschillen in de mate waarin het speelt en de verschijningsvorm. Ook voor wat betreft de aanpak waren er aanzienlijke verschillen.

Voor wat betreft de oorzaken kwamen verschillende aspecten naar voren. Een bloemlezing: de bezuinigingen op wijkwerk en jongerenwerk, liberalisering winkelbeleid, toenemende ongelijkheid en armoede, de schuldenproblematiek, ontbreken van perspectief op werk en inkomen, vertrek maakindustrie, ontbreken continuïteit in aanpak en beleid, ontoereikende competenties professionals, regelgeving t.a.v. privacy.

Gevraagd naar de aanpak is deze al even divers. En sterk afhankelijk van de ernst van de situatie en de bereidheid er wat aan te doen. In de praktijk blijkt de aanpak uitéén te lopen van ‘hard ingrijpen’ (bv. door sloop en uitzetting) t.m buurtverbetering en inzet op begeleiding naar werk.

De meeste aanwezigen hebben een beperkt mandaat en zoeken binnen dat mandaat naar een adequate aanpak waarbij samenwerking met alle partijen die iets in deze kunnen betekenen over het algemeen nog te wensen overlaat.

Aan het eind van de bijeenkomst waarschuwt Pieter Tops voor onderschatting van het probleem. Het thema ondermijning begint nu in overheidskrijgen door te dringen, maar de volle omvang moet veelal nog duidelijk worden. Dit hoeft echter niet te leiden tot onderschatting van de rol die wijkwerkers kunnen spelen.  Wel betekent dit dat de ambities in de bestrijding van ondermijning reëel moeten zijn, d.w.z. moeten aansluiten bij  taak/mandaat, situatie en mogelijkheden (van zichzelf en de omgeving).

Een algemeen antwoord op de vraag van Peter Noordanus (burgemeester Tilburg) om te kijken naar op welke wijze de wijkaanpak bijgesteld kan/moet worden om de problemen met ondermijning te tackelen valt nog niet een twee drie te geven. Daarvoor zijn de verschillen te groot en moet de praktijk verder ontwikkeld. Uitwisseling van ervaringen zoals op de 14de is een belangrijke eerste stap.

Om dit verder vorm te geven stellen wij voor om in enkele gemeenten de aanpak vanuit het wijkwerk rond ondermijning eens goed onder de loep te nemen. En op basis daarvan de praktijk aan te scherpen. Wij zijn erg benieuwd welke gemeenten/woningcorporaties hiervoor interesse hebben. Wil jij dit met jouw gemeente / corporatie aan gaan? Stuur dan een mail naar info@svgw.nl

Daarnaast willen wij na de zomervakantie een tweede uitwisselingsbijeenkomst organiseren voor degenen die de eerste keer buiten de boort gevallen zijn of zich alsnog willen aanmelden. Ben jij één van deze mensen, geef dat dan direct hier door.

Afsluiting opleiding buurtwerk

Afsluiting Leergang

Afsluiting van alweer de 16e leergang!

Afsluiting opleiding buurtwerk

buurtwerk-succes

ABCD met Cormac Russell

Wie inspiratie op wil doen voor Gebiedsgericht Werken doet er goed aan om Cormac Russell te ontmoeten. Een gedreven vakman met jarenlange ervaring in de ABCD methode. ABCD als in Asset Based Community Development. Ofwel hoe maak je gebruik van de positieve krachten in een gemeenschap om het geheel te ontwikkelen.

We laten hem graag zelf aan het woord:

Wil jij je laten inspireren? Schrijf je dan snel in voor de ABCD dag in Veenhuizen op 7 april a.s.

De Lenteschool – verslag excursie bewonersinitiatieven in Schiedam

“Ik wil jullie een verhaal vertellen over een wijkcentrum in Schiedam West. Het gaat over gewone mensen die zich niet realiseren hoe bijzonder ze zijn, als individu en als collectief. Het is een wijkcentrum gevuld met dromen, groot en klein.

Mijn droom is dat ik volgend jaar terug kom met een groep mensen uit heel Nederland en hen kan laten zien en ervaren dat het kan: dat als we de handen ineen slaan en zoeken naar gezamenlijke belangen we iets kunnen creëren waar we allen van dromen: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, plezier hebben en een gemeenschap vormen.”
Lieke Herpers, November 2014

 

Dromen zijn er om waar gemaakt te worden. Daarom organiseerde de School een excursie naar bewonersinitiatieven in Schiedam. Er was veel animo en wijkwerkers uit het hele land meldden zich aan. Zo kwam het dat we op 26 mei j.l. met 25 mensen op de fiets zaten in Schiedam. Het weer was mooi, de deelnemers enthousiast en de bewonersinitiatieven waren inspiratievol.

We werden warm onthaald door de gemeente Schiedam. Na een welkomstwoord van de wethouder stapten we op de fiets naar Wijkcentrum de Brug. Een club vrijwilligers beheert daar de ruimtes en zorgt ervoor dat het wijkcentrum er pico bello uitziet. Daarna fietsten we verder en konden we een heerlijke lunch nuttigen bij de Buurtvrouw. Dit is een prachtige ontmoetingsplek in de buurt waar jongeren met een (lichte) beperking werkervaring kunnen opdoen.

Na de lunch hoefden we slechts twee minuten te lopen, naar Wijkcentrum de Erker. Dit centrum bruist van de bezoekers en vrijwilligers. Ze hebben het centrum nu ruim 2 jaar in eigen beheer en gaan als een speer. We rondden onze excursie af bij Stichting J&S Projecten, twee ondernemers die jongeren helpen zich verdienstelijk te maken voor ouderen. De jongeren vertelden hoe het is om te breien met een oude dame die ’s avond de deur niet meer uit durft. En wat veel professionals moeizaam lukt lijkt J&S zo te doen: de ‘probleem’ hanggroep jongeren in de wijk bereiken, het gesprek met hen aan te gaan en daarmee de overlast in de wijk te verminderen.

Moe, maar vol inspiratie ging iedereen weer naar huis.

Volgend jaar willen we wel weer. Welke gemeente biedt zich aan?!