Effectief communiceren en doorbreken vastgelopen communicatiepatronen

Het sturen van wenselijke veranderingen, het bouwen van bruggen, het opbouwen van een (vertrouwens-)relatie met bewonersgroepen én met de eigen en andere betrokken organisaties is in de praktijk niet eenvoudig.

Dit vraagt om ‘fingerspitzengefühl’ en een hoge mate van zelfreflectie van de wijkmanager. Het zien van kansen en het op een goede manier oppakken van suggesties/ideeën van bewoners heeft aandacht nodig. Ditzelfde geldt voor het omgaan met bestaande bewonersgroepen, aangezien verandering vaak ook weerstand oproept; én uiteraard ook voor het omgaan met weerstanden binnen de eigen organisatie.

Dit stelt hoge eisen aan de wijkmanager. Onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling en  reflectie op eigen handelen zijn daarbij van cruciaal belang. Binnen de eigen organisatie stuit dit vaak op praktische problemen. Het aantal vakgenoten per gemeente is vaak klein en zij worden doorgaans (teveel) opgeslokt door dagelijkse beslommeringen. In onze leergangen blijkt keer op keer dat met enige afstand kijken naar de eigen praktijk de beste resultaten oplevert.

Vanuit onze ervaring dat wijkmanagers het meest leren van de praktijk, is het leren van elkaar het beste te organiseren aan de hand van bespreking van concrete praktijksituaties. Situaties waar de wijkmanager in zijn of haar werk tegenaan loopt. Voorwaarde hierbij is dat de vraag relevant is voor het persoonlijk functioneren in het werk en de casus inbrengende medewerker bereid is om te onderzoeken hoe hij/zij daar zelf ook anders mee kan omgaan. Openheid, respect en bereidheid tot delen zijn onderliggende waarden.

Supervisie

Doel van supervisie is inzicht vergroten in het eigen handelen en de achtergronden ervan en het handelingsrepertoire uit te breiden. Onder begeleiding van twee supervisoren krijgen de deelnemers zicht op hun eigen mogelijkheden tot verandering. Een ervaringsgericht leerproces waarbij de groep ondersteunend en adviserend werkt. Het gaat niet om het overdragen van kennis, maar om problemen waarvoor zelfreflectie een geschikte leermethode kan zijn. Met name problemen op het raakvlak van het vak en de persoonlijkheid: hoe komt het dat de ene wijkmanager steeds vastloopt op een bepaald aspect, en de ander worstelt met een ander onderwerp . . . . . ? En vooral, hoe kun je daar beter mee omgaan? Door vragen te stellen en antwoorden te zoeken komen de deelnemers tot verschillende mogelijke oplossingen, of manieren om het probleem anders aan te pakken.

Werkwijze

We werken met een groep van 8-10 personen. In een dag krijgt elke deelnemer de gelegenheid een persoonlijke vraag in te brengen. De supervisoren helpen de inbrenger om een beter inzicht in het persoonlijk ervaren probleem te krijgen en oplossingen te zoeken. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de inbreng van de overige deelnemers.

Vooraf worden afspraken gemaakt over wie, welke persoonlijke casus inbrengt.

De supervisoren zullen:

  • De bespreking van de casuïstiek qua uitwisseling en leermomenten faciliteren;
  • Reflecteren op de wijze waarop de casussen aan de orde worden gesteld en op de kwaliteit van de onderlinge uitwisseling;
  • Inzichten aanreiken om tot verbetering te komen.

Aanbod

Vanuit de School voor gebiedsgericht werken bieden wij enkele malen per jaar nascholingsbijeenkomsten aan ter ondersteuning van het persoonlijk functioneren van de wijkmanager. De begeleiding wordt verzorgd door Piet van Haaster en Hans Hoogvorst.

Aanstaande bijeenkomst:

Nog onbekend >>> klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst

Kosten: nog onbekend

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *