ondermijning

Vervolg bijeenkomst ‘Ondermijning’

Op 14 juni vond een speciale bijeenkomst plaats over ondermijning en de rol van het wijkgericht werken daarin. De bijeenkomst werd georganiseerd door de School voor Gebiedsgericht werken in samenwerking met Pieter Tops. Samen met Jan Tromp auteur van de bestseller De achterkant van Nederland, waarin beschreven wordt hoe criminaliteit en criminele organisaties steeds meer invloed krijgen op het leven in steden, dorpen, wijken en buurten.

Voor deze exclusieve bijeenkomst waren 12 mensen uit 11 gemeenten en woningcorporaties uitgenodigd, die ieder in de wijk met criminaliteit en ondermijning te maken hebben. De vraag aan hen was: wat kun je als werker in je dagelijkse praktijk teweeg brengen.

Na een korte inleiding van Pieter Tops bleek dat de door hem gesignaleerde ontwikkeling door eenieder herkend werd.  Uit een rondje langs de wijken bleken grote verschillen in de mate waarin het speelt en de verschijningsvorm. Ook voor wat betreft de aanpak waren er aanzienlijke verschillen.

Voor wat betreft de oorzaken kwamen verschillende aspecten naar voren. Een bloemlezing: de bezuinigingen op wijkwerk en jongerenwerk, liberalisering winkelbeleid, toenemende ongelijkheid en armoede, de schuldenproblematiek, ontbreken van perspectief op werk en inkomen, vertrek maakindustrie, ontbreken continuïteit in aanpak en beleid, ontoereikende competenties professionals, regelgeving t.a.v. privacy.

Gevraagd naar de aanpak is deze al even divers. En sterk afhankelijk van de ernst van de situatie en de bereidheid er wat aan te doen. In de praktijk blijkt de aanpak uitéén te lopen van ‘hard ingrijpen’ (bv. door sloop en uitzetting) t.m buurtverbetering en inzet op begeleiding naar werk.

De meeste aanwezigen hebben een beperkt mandaat en zoeken binnen dat mandaat naar een adequate aanpak waarbij samenwerking met alle partijen die iets in deze kunnen betekenen over het algemeen nog te wensen overlaat.

Aan het eind van de bijeenkomst waarschuwt Pieter Tops voor onderschatting van het probleem. Het thema ondermijning begint nu in overheidskrijgen door te dringen, maar de volle omvang moet veelal nog duidelijk worden. Dit hoeft echter niet te leiden tot onderschatting van de rol die wijkwerkers kunnen spelen.  Wel betekent dit dat de ambities in de bestrijding van ondermijning reëel moeten zijn, d.w.z. moeten aansluiten bij  taak/mandaat, situatie en mogelijkheden (van zichzelf en de omgeving).

Een algemeen antwoord op de vraag van Peter Noordanus (burgemeester Tilburg) om te kijken naar op welke wijze de wijkaanpak bijgesteld kan/moet worden om de problemen met ondermijning te tackelen valt nog niet een twee drie te geven. Daarvoor zijn de verschillen te groot en moet de praktijk verder ontwikkeld. Uitwisseling van ervaringen zoals op de 14de is een belangrijke eerste stap.

Om dit verder vorm te geven stellen wij voor om in enkele gemeenten de aanpak vanuit het wijkwerk rond ondermijning eens goed onder de loep te nemen. En op basis daarvan de praktijk aan te scherpen. Wij zijn erg benieuwd welke gemeenten/woningcorporaties hiervoor interesse hebben. Wil jij dit met jouw gemeente / corporatie aan gaan? Stuur dan een mail naar info@svgw.nl

Daarnaast willen wij na de zomervakantie een tweede uitwisselingsbijeenkomst organiseren voor degenen die de eerste keer buiten de boort gevallen zijn of zich alsnog willen aanmelden. Ben jij één van deze mensen, geef dat dan direct hier door.